NADRUK

JWG INVEST sp. z o.o. sp.k.
Ul. 1 Maja 39
71-627 Szczecin
+48698641153
jakubiec@bbparkszczecin.pl

NIP:
PL 8522597254
KONCEPCJA, PROJEKT I REALIZACJA:
GOLDLAND MEDIA GmbH www.goldland-media.com

COPYRIGHT

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie strony tej witryny są objęte prawami autorskimi. Dotyczy to w szczególności tekstów, obrazów, grafik i plików stylistycznych, w tym ich rozmieszczenia na stronach internetowych.
Powielanie lub wykorzystywanie stron internetowych (lub ich części) w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikowanie (w tym w Internecie) jest dozwolone wyłącznie za uprzednią zgodą.
Ponadto obrazy, grafiki, teksty lub inne pliki mogą być w całości lub w części przedmiotem praw autorskich osób trzecich. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym na naszej stronie internetowej nie oznacza, że znak ten nie jest chroniony prawami osób trzecich.

ŚWIADCZENIE

Autor opracował i sprawdził wszystkie informacje podane w jego obszarze zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Autor nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość podanych informacji. Wyklucza się roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, chyba że autorowi można udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

REFERENCJE I LINKI (DISCLAIMER)

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron – chyba, że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę.
Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one prowadzą, nie można było dostrzec żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.